มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.

จังหวัดนครปฐม – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558 จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล โดยนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ได้รับรางวัลจากสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญหลาย ๆ โอกาสมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่การจัดงานในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ ดังนั้นการที่ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมในสถานที่แห่งนี้ เชื่อว่าทุกคนจะจารึกจดจำการประกาศเกียรติคุณที่ได้รับไป อย่างน้อยก็เป็นสิ่งเตือนใจในความอุตสาหะ ความมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเห็นสถานศึกษาหรือองค์กรมีความปลอดภัยในชีวิตของลูกหลานเยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า


โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อป้องกันผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นกระบวนการที่ดำเนินการเริ่มต้นจากห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว โดยนักเรียนและนักศึกษาแกนนำ จำนวน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม ดำเนินการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาตามหลักการเพื่อนช่วยเพื่อน และเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ครู อาจารย์ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถแก้ไขปัญหาผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในระดับที่ควบคุมได้


ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร มอบให้แก่สถานศึกษา หน่วยงาน และบุคลากร ที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่น ในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น จำนวน 1,177 แห่ง และประเภทหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่มีผลงานระดับดีเด่น รับเกียรติบัตร จำนวน 2,656 ผลงาน
นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ เมื่อเปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 30,717 แห่ง รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นที่ขอเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม จะนำกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมไปดำเนินการ โดยสถานศึกษาทุกสังกัดต้องประสานงานกันให้ดี จึงทำให้เกิดคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาคขึ้น เพื่อความสะดวกในการประสานงานและบริหารจัดการ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ก็จะเป็นการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงรักและห่วงใยปวงชนชาวไทยด้วยนอกจากนี้ ขอให้น้อมนำศาสตร์ของพระราชา เรื่อง ความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นฐานของการครองตน ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ก็จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปได้ แต่อย่าทำอะไรที่เป็นความสุดโต่งจนเลยเถิด หรือว่าไปเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชนชาติไทยจนกระทั่งนำไปสู่ความไม่ถูกต้อง เช่น ความไม่สุภาพเรียบร้อย ความไม่เคารพผู้ใหญ่ เป็นต้น อีกทั้งขอให้ครูอาจารย์เน้นย้ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความประหยัด ความไม่ฟุ่มเฟือย ความกตัญญูกตเวทิตาที่เด็กควรมีต่อบุพการี และครูบาอาจารย์ เพราะทั้งบุพการีและครูอาจารย์คือ Idol หรือแบบอย่างของเด็ก เปรียบเสมือนวิดีโอชีวิตให้กับเด็ก ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชาติ และเป็นหัวใจของการดำรงสังคม และประเทศชาติ โดยต้องไม่ลืมเรื่องความรับผิดชอบในการทำงาน และเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
27/4/2560