มอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

มอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๖ ให้แก่สถานศึกษาทั้งในส่วน กลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

                เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักใน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ กลุ่ม เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้มีภูมิคุ้มกันไม่ไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา จึงได้มีการดำเนินโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรการ ๕ ด้าน คือ ๑.)ด้านการป้องกัน ๒.)ด้านการค้นหา ๓.)ด้านการบำบัดรักษา ๔.)ด้านการเฝ้าระวัง และ ๕.)ด้านการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ คือ ต้องมียุทธ์ศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดและไม่ไล่ออกจากการดำเนินโครงการส่งผลให้สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติดไม่มีผู้เสพรายใหม่และไม่มีการแพร่ระบาดในสถานศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจึงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาโดยประเมินผลงานสถานศึกษาตามเกณฑ์ในระดับดีเด่นทั่วประเทศในปีการศึกษา๒๕๕๖ได้สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๓๔๔ แห่ง

ธเนศ/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.