มาร์ชชิ่งความดี ปี 3

โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3

หอประชุมคุรุสภา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่รางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3 โดยมี มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและยินดีแก่ทีมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการมาร์ชชิ่งความดี ระดับภาค ซึ่งได้รับโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จำนวน 14 รางวัล

ครงการ “มาร์ชชิ่งความดี” จัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนมีนิสัยดี ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยมีการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และมีจิตใจที่เป็นสมาธิ  ซึ่งการจัดโครงการให้นักเรียนทำความดี สอดคล้องกับกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู, ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า, ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” จึงมั่นใจว่า สิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันกระทำ คิด และสร้างกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นการสร้างสรรค์ความดีที่จะมีส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงของเรา จึงขอร่วมสนับสนุนโครงการนี้ที่มูลนิธิครูของแผ่นดินจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 จะเติบโตต่อไป

นอกจากนี้ การที่มูลนิธิฯ ได้เปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ ก็จะเป็นเครือข่ายสำคัญสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตต่อไป และจะนำเรียนโครงการดีๆ เช่นนี้ให้ รมว.ศึกษาธิการ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบต่อไป

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการนี้ว่า มูลนิธิครูของแผ่นดินได้จัดขึ้น เพราะเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษาทั่วประเทศ เช่น ขาดเรียน เรียนไม่เก่ง สอบตก เสพสิ่งเสพติด ชู้สาว ตั้งท้อง ทำแท้ง ทะเลาะวิวาท ฯลฯ จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต โดยได้จัดโครงการ “มาร์ชชิ่งความดี” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนมีนิสัยดี ผ่านนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี โดยการแปรแถวประกอบดนตรี และมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากล อันได้แก่ นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และมีจิตใจที่เป็นสมาธิ

โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 500 โรงเรียน นำนวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดีไปพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา โดยรางวัลจากการประกวดการแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด สามารถประกวดในปีต่อไปได้อีก ยกเว้นได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 2 ปี

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการคาดว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยระบบพัฒนาทักษะความดีสากล นักเรียนมีระเบียบวินัย มีทักษะความดีสากล มีความรักสมานสามัคคี มีจริยธรรม และสุขภาพจิตที่แข็งแรง รวมทั้งนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถ มีความภาคภูมิในความรู้ความสามารถของตน

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gmcthailand.org


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, และ facebook.com/GMCThailand


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/1/2559