ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552  (รอบ 2)   โดยจำหน่ายใบสมัครระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2552   กำหนดสอบสัมภาษณ์  วันที่ 23  เมษายน 2552   และ  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  วันที่  27  เมษายน 2552   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 081- 7360170

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โทร. 081- 8444840

          คณะบริหารธุรกิจ  โทร. 089- 6920268

          คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  โทร. 089- 1157087

          คณะศิลปศาสตร์  โทร. 089- 5119252

          วิทยาลัยเพาะช่าง  โทร. 086- 9706981

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 081- 7360188

          กองประชาสัมพันธ์  โทร. 081- 7144345