ม.44 จัดระเบียบ มทร.ล้านนา

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมโดยรวม โดยในกรณีจะต้องนำมาตรการตามคำสั่งดังกล่าวไปใช้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศกำหนดนั้น (อ่านเพิ่มเติมคำสั่ง คสช.ที่ ๓๙/๒๕๕๙)

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ายังมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งประสบปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันจนไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหา ให้ลุล่วงไปได้ด้วยมาตรการปกติ ซึ่งหากปล่อยให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ ระบบการศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาจำนวนมาก

อาศัยอำนาจตามความในวรรคสองของข้อ ๑๒ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามวรรคสอง ของข้อ ๑๒ แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา


“กรณีดังกล่าวเป็นผลมาจากกรณีปัญหาการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัดเจน จึงยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ เนื่องจากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดระเบียบทางราชการหลายเรื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยได้

โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องอุดมศึกษาได้มอบให้ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ดูแล ดังนั้นถ้า ศ.นพ.อุดม รู้เรื่องแล้วจะต้องจัดการอย่างแน่นอน ไม่ต้องมาถึงตน แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตาม ม.44 ของรัฐธรรมนูญฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็เสนอความเห็นมาได้”

(อ้างจากข่าวเดลินิวส์)


Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร