ยกระดับกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า

รมช.ศธ.”พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ลงพื้นที่ปัตตานี
ยกระดับประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า
ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ร่วมสืบสานพระราชปณิธานฯ


จังหวัดปัตตานี : เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก โดยเน้นย้ำการบูรณาการงานที่เข้มแข็ง ภายใต้ 7 จุดเน้น พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่มีเอกภาพ และมีการบูรณาการการทำงานของทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ

ทั้งนี้ ศปบ.จชต. เดิมตั้งอยู่ที่สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา แต่เพื่อยกระดับให้การบริหารงาน มีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่นอกจากจะได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานในกลุ่มภารกิจที่ 4 งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) แล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน คปต.ส่วนหน้าด้วยอีกตำแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้การประสานกับ คปต.ส่วนหน้า เป็นไปด้วยความใกล้ชิดและมีความรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยง การประสานงานที่แน่นแฟ้น และการบูรณาการที่เข้มแข็งตามเป้าหมายของรัฐบาล จึงได้ย้าย ศปบ.จชต. มาจัดตั้งที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย พล.ร.15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับที่ตั้งของ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่อาคาร บก.พล.ร.15 ด้วยเช่นกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานของ ศปบ.จชต. หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” ให้มีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 ใน 7 จุดเน้น ได้แก่ 1) การรักษาความปลอดภัย 2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ 4) การศึกษาเพื่อความมั่นคง 5) การสร้างโอกาสทางการศึกษา 6) การสร้างการรับรู้ และ 7) การบริหารจัดการ รวมถึงบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางที่ คปต. กำหนดไว้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบโครงสร้างการปฏิบัติงานของ ศปบ.จชต. ซึ่งมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 23 อัตรา ส่วนการจัดกำลังคนลงตามตำแหน่งนั้น จะเน้นให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและหลากหลายจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน กศน. ซึ่งมาจากบุคลากรในพื้นที่และส่วนกลาง

สำหรับกิจกรรมด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษา ผู้เรียน และประชาชนในพื้นที่ เช่น การเรียนและฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติ การเข้าค่าย การจัดประกวดแข่งขัน การประเมิน/ประกันคุณภาพ การรายงานและติดตามผล การวิจัย เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรต้องสร้างความเข้าใจข้อมูลการทำงานร่วมกัน มีการวางแผนและการปฏิบัติที่ดี โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความมุ่งหวังให้ทุกฝ่ายทำงานได้ประสบผลสำเร็จ นำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน


จากนั้นช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้บริการซ่อมบำรุงแก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เช่น ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2559 รวมถึงเยี่ยมศูนย์ Fix It Center ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ที่จัดขึ้นภายใต้กิจกรรม “อาชีวะรวมพลังร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งให้บริการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ตัดผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี การเรียนสอนการทำริบบิ้นสีดำ พร้อมแจกให้ฟรี โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะครูและบุคลากร พร้อมทั้งมอบขนมและน้ำดื่มให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว


ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางต่อไปปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเสนอ และแผนการดำเนินงาน ในการนำไปประสานงานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เน้นย้ำแนวทางบูรณาการงานที่เข้มแข็งของ 7 กลุ่มภารกิจงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งรัดขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมิติการศึกษาจะต้องพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้การร่วมมือกันของทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : ศธ.ส่วนหน้า และคณะทำงาน รมช.ศธ.
21/10/2559