ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ของนักเรียน โดยมีการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ให้วิเคราะห์และจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสามารถในการเรียนรู้และใช้วิธีการที่เหมาะสมตามความสามารถของนักเรียน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ


ในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาสรุปสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ


นอกจากนี้ ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดมาร่วมประชุม เพื่อนำผลไปปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ โดยคาดหวังว่าในปีการศึกษานี้ จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยตลอดจนกลุ่มสาระอื่นสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งจะมีการประเมินเป็นห้วง ๆ อย่างเข้มข้น ทุก ๆ ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เด็กจบ ม.1 ต้องอ่านคล่องเขียนคล่องดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ดังนั้นศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จึงกำหนดให้การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเป็นภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน จึงกำหนดให้มีการประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นในครั้งนี้โดยในภาคเช้า เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบวิชาภาษาไทยทั้ง 13 เขต โดยมีผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 2 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีศึกษาธิการภาค 8 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด และบุคลากร ศปบ.จชต.เข้าร่วมการประชุม


ส่วนในภาคบ่าย เป็นการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรตลอดการประชุมบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, พงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1: ถ่ายภาพ
14/6/2560