ยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัย

รรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถในการบูรณาการของประเทศ


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถในการบูรณาการของประเทศ” ในการสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุม 801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ, ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา, ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษากว่า 50 คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องหลุดพ้นให้ได้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนงานที่จะดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือในส่วนที่ขาดและสนับสนุนส่วนที่อ่อนแอ เช่น การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น เพื่อเป็นการลดช่องว่าง (Gap) ด้านการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุด

ในส่วนการวิจัยของประเทศไทย สิ่งแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าประเทศมีปัญหาและมีความต้องการอะไร โดยบทบาทสำคัญอยู่ที่ผู้นำในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมกับลำดับความสำคัญ ก่อนถ่ายทอดลงสู่แผนงานและนำไปสู่การปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษางานด้านการวิจัยอย่างละเอียดด้วยว่าเรื่องใดทำแล้ว เรื่องใดยังไม่ได้ทำ เพื่อไม่ให้เกิดการทำวิจัยช้ำซ้อน ที่จะเป็นการเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เช่นเดียวกับการวิจัยด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นที่ตรงกันและมีทิศทางเดียวกันเสียก่อน เพื่อจะได้รู้สถานะว่าเราอยู่ตรงไหน มีปัญหาอะไร จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและตั้งคำถามที่ชัดเจน เมื่อนั้นรัฐบาลจึงจะทุ่มทรัพยากรลงไปได้อย่างเต็มที่ พร้อมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานวิจัย เพราะงานวิจัยด้านการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลต่ออนาคตของประเทศเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ในส่วนของงานวิจัยในยุค Thailand 4.0  ประเทศไทยก็มีนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านการแพทย์ ฯลฯ แต่หากจะพูดถึงขีดความสามารถการวิจัยที่จะตอบโจทย์การเข้าสู่ Thailand 4.0 เห็นว่ายังไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่การเป็นนวัตกรรม (เกิดจากการเรียนรู้ขั้นสูงที่สุดของมนุษย์) ซึ่งนวัตกรรมนี่เองที่จะนำไปสู่เรื่องเชิงพาณิชย์ (Commercialisation)

สิ่งสำคัญคือ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังเช่นประเทศต่าง ๆ ที่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเกิดในที่ที่มีคนเก่งอยู่จำนวนมาก และมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนตั้งแต่เริ่มต้นวิจัย เพราะภาคเอกชนมีความรู้เชิงพาณิชย์ และรู้ว่าควรผลิตแบบใดจึงจะตรงความต้องการของตลาด หากทำได้เช่นนี้ การดำเนินงานวิจัยของประเทศไทยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
15/12/2559