รมช.กนกวรรณ ขอชาวนครปฐมอนุรักษ์งานศิลป์ “ช่างสิบหมู่” อันล้ำค่าอยู่คู่ชาติไทย พร้อมชื่นชมงาน กศน.-สช.มีความก้าวหน้าสมบูรณ์แบบทั้ง 6G

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย กศน. สช. WOW WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงานในกำกับดูแลของจังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) จังหวัดนครปฐม

 width= width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ด้วยสไตล์การทำงานของตน จะเน้นการรับฟังปัญหาความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อพัฒนางาน พัฒนาการจัดการศึกษา เรียนรู้ ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับการเดินทางมาเยือนจังหวัดนครปฐมในวันนี้ เพื่อรับฟังข้อเสนอและประเด็นความต้องการจัดการเรียนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และการศึกษาเอกชนนครปฐม ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในการกำกับดูแล เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

 width= width= width= width=

ซึ่งงานศิลป์ช่างสิบหมู่ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) มีภารกิจหลักตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งของไทยที่เรียกว่า “ช่างสิบหมู่” นับเป็นงานศิลปะไทยโบราณอันล้ำค่า ที่ควรอนุรักษ์และสืบสานให้อยู่คู่บ้านเมืองไทยไปตราบนานเท่านาน ดังนั้นสิ่งใดที่จะช่วยเสริมเติมเต็ม เพื่อการอนุรักษ์ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ รัฐมนตรีคนนี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และจากการเยี่ยมชมผลงานที่ทำด้วยมือในแต่ละหมู่ นับว่ามีความวิจิตร งดงาม และละเอียดอ่อนมาก ส่งผลให้หลักสูตรการเรียนการสอนช่างสิบหมู่ ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ เป็น “ช่าง” ซึ่งหมายถึงผู้ทำงานด้วยมือ ที่จะสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงาน ให้มีความงดงาม และมีคุณค่าทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง โดยหากมีนักเรียนหรือประชาชนสนใจจะเรียน ก็คงจะต้องจัดหลักสูตรที่มีระยะเวลาสั้นกว่านี้ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในศาสตร์และศิลปะประจำชาติของเรา

 width= width= width= width=

นอกจากนี้ จากการเยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “1 อำเภอ 1 อาชีพ” ต้องขอแสดงความชื่นชมและต้องขอใช้คำว่า “ชาว กศน.สุดเจ๋ง” ที่สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีความก้าวหน้ามาก ทั้งการพัฒนาครู กศน. และบุคลากร ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษา พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน, การพัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษา ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชน และ กศน.ตำบล เสมือน “คาเฟ่การเรียนรู้” เป็นแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ให้บริการอินเทอร์เน็ต และจัดมุมต่าง ๆ สำหรับคนทุกช่วงวัย, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยได้จัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล การสอนออนไลน์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอาชีพ และการค้าออนไลน์, เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น วัด ชุมชน เป็นต้น เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการยกระดับ กศน.ตำบลกระทุ่มล้ม เป็น กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม, การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสะเต็มศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญ มีความตื่นตัวและตอบสนองการจัดหลักสูตรอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้ และทำแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการได้นำไปใช้ด้วย

 width= width= width=

เช่นเดียวกับ​การ​จัดการ​ศึกษา​เอกชนใน​จังหวัด​นครปฐม​ ถือว่า​มี​ความ​สมบูรณ์​แบบไม่​ยิ่ง​หย่อน​ไป​กว่า​โรงเรียน​ใน​เมืองหลวง​ โดยเฉพาะผล​การทดสอบ​ทางการ​ศึกษา​ระดับ​ชาติ​ขั้น​พื้นฐาน​ (O-NET)​ ปี​การศึกษา​ 2560-2561 ชั้น ​ป.6 ม.3 และ ​ม.6 สูง​กว่า​ค่าเฉลี่ย​ระดับ​ประเทศ​ใน​ทุกวิชา​ ทั้งยังนำนวัตกรรมการเรียนการสอนสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น โครงงาน Geometric tree-pota by The Geometer”s Sketchpad (GSP) ของโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โดยใช้หลักการเรขาคณิตสองมิติ ผสานกับโปรแกรม GSP ในการออกแบบกระถางต้นไม้ เพื่อสร้างทักษะการคิด และสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนนำสู่การประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมในอนาคต และกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ซึ่งมีการนำวิทยาการ นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยบ่มเพาะการคิดเป็น วิเคราะห์ได้ การกล้าแสดงออก และสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ ทั้งเชื่อมั่นว่า โรงเรียน​และ​สถานศึกษา​เอกชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทั้ง 141 แห่ง (​ใน​ระบบ ​45 แห่ง​ และ​นอก​ระบบ​ 96 แห่ง​) จะสามารถจัดการศึกษาได้ดี และมีส่วนช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ฝากทำ Mapping การศึกษาเอกชนอย่างรอบคอบชัดเจน เพื่อสนับสนุนงานการศึกษา และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 width= width= width=

“ความ​สำเร็จและ​ความ​ก้าวหน้า​ของ​ทั้งงานช่างสิบหมู่ การจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาของ​โรงเรียน​เอกชน​ มิเพียง​แต่​สร้าง​ความ​ภาคภูมิใจ​ให้​กับ​ผู้​ปฏิบัติ​งาน​​เท่า​นั้น ​แต่​ยัง​เป็น​แรงบันดาลใจ​ที่​สำคัญ​สำหรับ​รัฐมนตรี​คนนี้ รวมทั้ง​ทุก​เสียง​สะท้อน​อันเป็นประโยชน์ ที่จะนำสู่​การ​ปรับ​ปรุง​การ​ทำงาน​ให้ดียิ่งขึ้น ​​เพื่อ​ประโยชน์​ต่อ​การพัฒนา​การศึกษา​ของ​ประเทศ เพราะเรื่องของการศึกษารอเวลาไม่ได้ และเมื่อเข้ามาเป็นรัฐมตรีด้านการศึกษา ก็ได้ตั้งปณิธานที่จะทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ ให้สมกับหน้าที่อันมีเกียรติ ในฐานะครูพี่โอ๊ะของชาว กศน. และ สช.ทุกคน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width= width=

โดยมีสรุปการรับฟังความต้องการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สำนักงาน กศน. และ สช. ดังนี้
Q: ลักษณะของครูไทยในอนาคตในทัศนคติของท่าน ควรเป็นแบบไหน
A: ไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปมากแค่ไหนก็ตาม เชื่อว่า “การเป็นแบบอย่างที่ดี” เช่นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติ ยังคงเป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่เป็นครู และมีความรัก ใส่ใจเสมือนเป็น “พ่อแม่คนที่สอง” ของนักเรียนและผู้เรียน ที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งการครองตนและครองงานด้วยสติและปัญญาในทิศทางที่ดี และโดยส่วนตัวเชื่อว่า เมื่อครูดี ศิษย์ก็จะเอง เช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่รักและเทิดทูนพระคุณครูอยู่ในหัวใจเสมอ

Q: การจัดสรรวัสดุให้เพียงพอต่อจัดการเรียน การสอนงานช่างสิบหมู่
A: จะรับไปเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยขอให้ทุกหน่วยงานเร่งใช้งบประมาณตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้นำงบเหลือจ่ายมาพัฒนาและเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนเหล่านี้ พร้อมทั้งการจัดทำข้อมูล (Data base) เกี่ยวกับการสอนในที่ตั้ง และนอกที่ตั้งในอาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้น

Q: การจัดหลักสูตรอนุบาลผู้สูงอายุ ให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
A: มอบสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้เรียน และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องทั่วถึงต่อไป

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/3/2563