รมช.กนกวรรณ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดฯ “เฉลิมราชกุมารี” องครักษ์ ย้ำจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับเป็น Good Learning Center สร้างการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย (Good Learning Center) ตามนโยบาย กศน. WOW เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน. พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าห้องสมุดฯ โดยมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วยปลัดอาวุโส นางฤทัย ขันธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก นายวิชัย สีชาลี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอองครักษ์ ตลอดจนครู กศน.อำเภอ/ตำบล ในเขตอำเภอองครักษ์และอำเภอใกล้เคียง และนายรังสรรค์ ผดุงธรรม เครือข่ายชุมชน ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ซึ่งมีอยู่กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนห้องสมุดประชาชนจังหวัดและอำเภอ ที่ให้บริการแก่ประชาชนอีกกว่า 900 แห่ง เป็นหนึ่งในนโยบาย กศน. WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน. ให้เกิดสิ่งดี ๆ 6 ด้าน (6Good) นั่นก็คือ Good Learning Center การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการให้บริการประชาชน ด้วยแนวทางการสร้างห้องสมุดให้มีชีวิต ที่เน้นกิจกรรมการอ่านสำหรับทุกคนในชุมชน มีการประกวดแข่งขันการอ่านตามความสนใจ จัดฝึกทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่ พร้อมใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของเครือข่ายและชุมชนมากขึ้น

ในโอกาสนี้ ได้รับฟังสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอองครักษ์ ให้มีความพร้อมบริการประชาชนครอบคลุมทุกช่วงวัย ในหลายประการ อาทิ ความมั่นคงของบรรณารักษ์ทั่วประเทศ และให้สามารถเข้าสู่ระบบสิทธิประกันสังคมได้, การแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โดยรอบ, งบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารห้องสมุดและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

รวมทั้งการสะท้อนความต้องการในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้บูรณาการการทำงานและประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ตรงตามความถนัด ความสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน, การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และชุดทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำการทดลองจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ และในส่วนของ กศน.ตำบล ยังมีความต้องการงบประมาณสำหรับพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกมิติ ตามนโยบาย กศน. WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้ง 6G ด้วย width=  width= 

“ขอแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งสำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก โดยเฉพาะบรรณารักษ์ ถือว่ามีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างดี แม้จะมีความขาดแคลนในหลายส่วน แต่ก็ยังทำหน้าที่ในการสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน การรู้หนังสือแก่ประชาชนในพื้นที่นี้ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ภายใต้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในอำเภอองครักษ์ เป็น Good partnership ที่ดี และมีความเข้มแข็ง ทั้งยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ที่ควรเน้นสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ และทำได้จริง อาทิ การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ทางการแพทย์ เป็นต้น

ขอแสดงความขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกเสียงสะท้อนอีกครั้ง นับว่ามีคุณค่าต่อการวางแนวทางพัฒนาปรับปรุงการยกระดับการเรียนรู้และการให้บริการประชาชน สู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตามนโยบาย กศน. WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอองครักษ์ : จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2534 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2540 โดยห้องสมุดฯ ประกอบด้วย ห้องสมุดออนไลน์ ห้องเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 9 ห้องทรงงาน ห้องนครนายก มุมเด็ก (Children Zone) พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ อาทิ การเพาะชำกล้าไม้ การทำกระถาง การเพาะเห็ด การเรียนรู้ไม้เลื้อย เป็นต้น

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
อิทธิพล รุ่งก่อน: กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/4/2563