รมช.กนกวรรณ ปลื้มผลสอบ O-NET โรงเรียนเอกชนหลายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ผลสอบชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ เช่นเดียวกับชั้น ม.3 ที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ รวมทั้งภาษาอังกฤษในชั้น ม.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศด้วย

 width=

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงขอความชื่นชมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ยังคงรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชั้น ป.6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ซึ่งทั้งระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 มีคะแนนสูงที่สุดในวิชาภาษาไทยเหมือนกัน ในสาระการอ่าน, วรรณคดีและวรรณกรรม และการฟัง การดู และการพูด ตามลำดับ โดยได้มอบให้ สช.นำผลการวิเคราะห์การสอบ O-NET ครั้งนี้ ส่งให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจุดเด่น และเสริมจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ในสาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น การวัด ซึ่งเป็นวิชาที่มีคะแนนน้อยที่สุดทั้ง 3 ระดับชั้น, วิชาวิทยาศาสตร์ สาระดาราศาสตร์และอวกาศ ในชั้น ป.6, สาระแรงและการเคลื่อนที่ ในชั้น ม.3 และสาระกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ในชั้น ม.6 เป็นต้น

 width= width= width=

จึงได้มอบให้ สช.หารือร่วมกับ กศน.เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และอวกาศ ในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ และท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ตลอดจนหอดูดาวและท้องฟ้าจำลอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปด้วยกัน

ในส่วนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจัดสอบเฉพาะชั้น ม.6 ถือว่ามีการพัฒนาถูกทิศทางแล้ว เพราะโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ย 34.43 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเพียงเล็กน้อย (35.70) โดยสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เชื่อว่าหากมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่อง จะสามารถคงคุณภาพของการสร้างนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้ทางวิชาการ คิดเป็นวิเคราะห์ได้ ควบคู่กับทักษะการใช้ชีวิตในยุค 4.0 อย่างมีความสุข

 width= width=  width=  width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ/กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/4/2563