รมช.กนกวรรณ ผสานพลัง กศน.-วัด-ชุมชน สร้างต้นแบบ “ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.เขตคลองสามวา” ตามนโยบาย กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายและรับฟังปัญหาการทำงาน ตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสแรกได้กราบนมัสการท่านเจ้าคุณสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าและจตุปัจจัย พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา ซึ่งสร้างบนพื้นที่ของวัดพระยาสุเรนทร์ โดยมีนายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ตลอดจนนางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู กศน. เข้าร่วม

 width= width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณในความเมตตาของท่านเจ้าคุณสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ที่ให้การสนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา บนพื้นที่ของวัด เพื่อยกระดับการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่นี้ ทั้งยังส่งเสริมการดำเนินงานของ กศน. ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ในหลาย ๆ มิติ พร้อมการยกระดับการเรียนรู้ของ กศน. เขตคลองสามวา ให้เป็นต้นแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย” (Good Learning Center) ที่จะช่วยยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ที่สนใจ ถือเป็นแสงธรรมนำทางการจัดการศึกษาที่แท้จริง ทั้งยังให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหารและครู กศน.เขตคลองสามวา ที่จะเป็นพลังแห่งการให้ คือการให้เรียนรู้แก่คนในชุมชน พร้อม ๆ กับการสร้างสื่อที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ที่ดี เมื่อนั้นก็จะเกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน

 width=  width=  width= width=  width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า วัดพระยาสุเรนทร์ถือเป็นเครือข่ายการทำงาน (Good Partnership) ของ กศน.เขตคลองสามวา ตามนโยบาย กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา นำไปสู่การสร้างการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทั้งการสนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา และการยกระดับการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Good Learning Center) จึงขอให้ กศน.เขตคลองสามวา เร่งนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย พร้อมนำแนวทางการสร้างห้องสมุดให้มีชีวิต เป็น Co-learning Space ที่เน้นกิจกรรมการอ่านสำหรับทุกคนในชุมชน มีการประกวดแข่งขันการอ่านตามความสนใจ จัดฝึกทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่ พร้อมใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของเครือข่ายและชุมชน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ประวัติ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร : เกิดขึ้นจากดำริของพระครูสังฆรักษ์โสภณ วัดพระยาสุเรนทร์ (เจ้าอาวาสในปัจจุบัน) ที่เห็นความสำคัญของการสร้างแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้ที่กว้างขวางและทันสมัย แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ตามอัธยาศัย จึงได้มีโครงการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2548 บนเนื้อที่ของวัด จำนวน 2 ไร่ 1 งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตคันนายาว และพื้นที่ใกล้เคียง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยห้องสมุดฯ มีพื้นที่ 400 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องนิทรรศการผลงาน ภูมิปัญญาชุมชนของท้องถิ่น ห้องโสตทัศนศึกษา ตลอดจนการให้บริการสื่อการศึกษา อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการการศึกษาทางไกล คอมพิวเตอร์ มุมหนังสือ มสธ.และรามคำแหง หนังสืออื่น ๆ เป็นต้น บริเวณโดยรอบอาคารมีการปลูกต้นไม้มงคลไว้อย่างร่มรื่น

 width=  width=  width=  width=  width=

ทั้งนี้ วัดพระยาสุเรนทร์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่คลองสามวา มายาวนานกว่า 138 ปี ตั้งแต่พันตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา ได้ก่อสร้างวัดบนเนื้อที่ของตนเอง ณ แขวงมีนบุรี (เขตคลองสามวาในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2425 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้บรรพชาเป็นสามเณรด้วยศรัทธาอันแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา จนกระทั่งมรณภาพในปี 2449 โดยในปัจจุบันมีท่านเจ้าคุณสิทธิสิงหเสนี เป็นเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก เมื่อปี 2541 และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการบริหารการศึกษาและผู้นำ Open System Leadership University สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ใช้พระธรรมนำทางงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ/คลิป
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/4/2563