รมช.กนกวรรณ ย้ำพัฒนาห้องสมุดเฉลิมราช 102 แห่งทั่วประเทศ สู่ Digital Library ที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live สร้างการรับรู้แก่ครู บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั่วประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 width= width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การที่จะพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั้ง 102 แห่ง ไปสู่เป้าหมายการเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและสื่อการอ่านสมัยใหม่ พร้อมจัดทำวิธีใช้ (How to) บริการและสื่อต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดสื่อสารให้ประชาชนหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม อาทิ รหัส QR Code สื่อ e-book หนังสือเสียง นิตยสาร องค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น จึงจะเกิดประโยชน์ต่อการอ่าน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการจัดมุมอ่านหนังสือให้เหมาะกับผู้อ่านทุกช่วงวัย จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย ตลอดจนมีการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณ Wi-Fi มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รองรับเทคโนโลยี และเชื่อมต่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้

“สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใด คือการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการบริหารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่ตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมพระเกียรติ และก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของห้องสมุด ให้มีบรรยากาศ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน โดยเฉพาะการดูแลรักษาห้องเฉลิมพระเกียรติ (ห้องทรงงาน) ต้นไม้ทรงปลูก และห้องภูมิปัญญา อยู่เสมอ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ ตามนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ที่เน้นสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place – Best Check in ของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สำนักงาน กศน. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติ โดยพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั้งประเทศ ให้เป็น Digital Library ปรับปรุงบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน จัดให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หนังสือ สื่อ คลังความรู้ดิจิทัล (e-book) และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

โดยสำนักงาน กศน.ได้บันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นกรณีศึกษาต้นแบบ ในการพัฒนาให้เป็น Digital Library ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ หนังสือ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานไปสู่เป้าหมายอย่างเข้มแข็ง

 width= width= width= width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/6/2563