รมช.กนกวรรณ ร่วมเป็นสักขีพยานการ MOU ระหว่าง กศน.-Good Partnership 3 องค์กร เพื่อจัดการความรู้ผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมพัฒนาบุคลากรร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะะ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ และการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร กศน. และผู้บริหาร 4 องค์กร เข้าร่วม

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการยินดีต้อนรับและขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของทั้ง 4 องค์กร ที่มาร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ของประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขและบริบทใหม่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ เป็นความท้าทายของประเทศไทย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ และมีความซับซ้อนของสังคมที่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ ส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย และในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงาน กศน. ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จึงต้องการพลังความร่วมมือและศักยภาพของแต่ละองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดี (Good Partnership) เพื่อร่วมทำงานภายใต้หลักการบูรณาการความร่วมมือ ด้วยการเชื่อมโยง หนุนเสริม และต่อยอด ซึ่งมีประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

“หวังว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม ทั้งทางทัศนคติ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงานบนฐานของความรู้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทำให้คนทุกช่วงวัยที่ยังไม่สูงอายุ มีความเข้าใจผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นระบบ และสิ่งสำคัญเพื่อลดสถิติการเกิดโรคซึมเศร้าและสมองเสื่อม ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ที่มีภาวะป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้วย ขอแสดงความขอบคุณทุกองค์กรและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ขอให้เรามารวมพลังเดินหน้าบูรณาการองค์ความรู้และเรียนรู้ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายการทำงาน 3 องค์กร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันสำหรับกลุ่มบุคลากรนักวิชาชีพ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ครอบครัว ตลอดจนผู้ดูแล ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโชน์ข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายบูรณาการ ด้านผู้สูงอายุและคนพิการได้โดยง่าย เพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การดูแลตนเองด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ติดตามสถานการณ์มีส่วนร่วมทางความคิดเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่สังคมสูงวัย อันพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างสรรค์ด้วยคลังปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการดำเนินชีวิตที่พอเหมาะ พอเพียง และตื่นรู้ในการจัดการท่ามกลางภาวะภัยพิบัติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 ฝ่าย ในการพัฒนาบุคลากรของ กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. รองรับ “สังคมสูงอายุ” มิติสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อม ภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ ต่อไป

 width=

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับ มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของความร่วมมือการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเครือข่ายบุคลากร กศน.ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกระดับ มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย รวมทั้งผู้ด้อย ผู้พลาด และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนงานสังคมสูงอายุขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ สอดรับภายใต้นโยบาย กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เครือข่ายการทำงานที่ดี (Good Partnership) ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำคลังปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และระบบสารสนเทศรองรับการจัดการความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynery.org) และ มสพช. ที่มีศักยภาพในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่จะบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรม กศน. เพื่อร่วมกันสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่จะต้องนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามาสนับสนุนการทำงาน

ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความพร้อมและเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ทางไกลในแบบ Two way communication อยู่แล้ว พร้อมร่วมกำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาโครงการ งบประมาณ และการกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในมิติสุขภาพ และวางแนวทางการทำงานของบุคลากร กศน.ที่ส่งผลที่ดีต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไป

 width=

 width=แพทย์หญิงสุพัตรา มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของก้าวย่างที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยจะร่วมสนับสนุนด้านการจัดการคลังปัญญาเครือข่ายผู้สูงอายุและคนพิการอย่างบูรณาการ และการพัฒนาบุคลากร กศน. ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ มสพช. ที่เน้นงานวิชาการเพื่อประสานและพัฒนาเครือข่ายจัดการความรู้ระดับพื้นที่เชื่อมโยงสู่นโยบาย การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ควบคู่การพัฒนาคนปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ ให้สามารถนำองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาได้จริง ท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้น

 width=

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวตอนหนึ่งว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยง หนุนเสริม ต่อยอด ลดช่องว่าง ของการนำนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติ โดยใช้ประสบการณ์การทำงานด้านคลังปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การจัดการความรู้ และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการทำงาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้อยู่ในธรรมชาติของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนระบบสารสนเทศ “เว็บไซต์รวมพลัง” รองรับการจัดการเรียนรู้และข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ แบบ One stop service ที่ทันสมัยและติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 width=

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวตอนหนึ่งว่า เมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในอีกไม่นาน ซึ่งยังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่อาจมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ความชำนาญในการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ ยังคงสามารถพึ่งพาตนเองหรือขยายสมรรถนะให้คงอยู่ยาวนานที่สุด สามารถใช้ชีวิตแนวรุกเพื่อชะลอและป้องกันภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมต่อไป โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยินดีสนับสนุนการบูรณาการงานของ กศน. ทั้งด้านวิชาการผลิตสื่อ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบมีส่วนร่วม (Interactive Distance Learning) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ฯ ในหลายมิติ ได้แก่ การร่วมสานพันธกิจ คิดนอกกรอบ และรับผิดชอบสังคม

 width=

 width= width= width=  width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/5/2563