รมช.กนกวรรณ ลุย กศน.สมุทรปราการ ชมทำงานดี เครือข่ายสนับสนุนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตอบโจทย์นโยบาย WOW ระดับพรีเมียม

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 width= width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแนวทางการรับสมัครนักศึกษาในหลากหลายวิธี ทั้งสมัครด้วยตนเอง สมัครออนไลน์ พร้อมมีระบบคัดกรองและสัมภาษณ์ผู้เรียนในเบื้องต้น ถือเป็นการทำงานเชิงรุกสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ “SP ONIE: Online Learning program ซึ่งผสานการเรียนแบบพบกลุ่ม และการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าด้วยกัน และได้จัดอบรมครู กศน.สมุทรปราการ ให้สามารถจัดทำบทเรียนออนไลน์เข้าสู่คลังความรู้ เพื่อแบ่งปันและเติมเต็มในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งกันและกันของครู กศน.

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ยังมีความโดดเด่นด้านความร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good partnership) ตามนโยบาย กศน.WOW อาทิ กรมการขนส่งทางบก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งการศึกษาพื้นฐาน หลักสูตรอาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี

“เป็นความตั้งใจที่จะเดินทางไปตรวจติดตามการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ครบทั่วทั้งประเทศ แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ต้องปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครูและบุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และถือว่าที่นี่สามารถปรับตัวเท่าทันต่อสภาวะการณ์โควิด-19 อย่างมีมาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตหน้ากากอนามัยและเจอแอลกอฮอล์แจกจ่ายประชาชน

 width= width= width= width= width= width= width=

ในส่วนของการจัดการศึกษา ใช้แนวทางการร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับนักศึกษาและประชาชน ทั้งยังพัฒนาระบบเรียนออนไลน์ SP ONIE ให้เข้าถึงได้โดยง่าย ตั้งแต่การผลิตบทเรียน การนำไปใช้ การจัดการ ไปจนถึงการประเมินผล ทั้งนี้ขอฝากให้คำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของบทเรียนและเนื้อหาสาระ และบริหารจัดการการนำเข้าข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทนำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม” รมช.ศึกษาธิการ

 width= width= width= width= width=

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงาน ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้อาเซียน (ALC) โครงการสมุทรปราการเมืองนักอ่าน ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์และห้องสอบปลายภาค รวมทั้งบริเวณโดยรอบสำนักงาน ซึ่งมีความร่มรื่นของต้นไม้ พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด เป็น “สำนักงานกินได้” และมีตู้ กศน.ปันสุขประชาชน ส่งเสริมการกินอิ่มนอนอุ่นของประชาชนในพื้นที่

 width= width= width= width= width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/5/2563