รมช.กนกวรรณ เซอร์ไพร์สให้กำลังใจชาว กศน.สมุทรสงคราม ชมผลงาน WOW ดีเยี่ยม แม้อยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่บอกล่วงหน้า ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชภุมารี ให้เป็น Digital Library” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 width=

“เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพิธีลงนามขับเคลื่อนห้องสมุดดิจิทัล และยังอยู่ในเวลาราชการ จึงต้องการที่จะแวะเยี่ยมให้กำลังใจคนทำงานในพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี เพื่อที่จะดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ซึ่งจากการรายงานของ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นครูพันธุ์พิเศษ ที่สามารถปรับตัวเท่าทันในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการเตรียมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สามารถทำได้ดี และมีผลงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน กศน. WOW อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาครู ให้ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน การพัฒนา กศน.ตำบล 3 แห่งให้เป็น กศน.ตำบลต้นแบบ รวมถึงพัฒนาห้องสมุดและบริการความรู้เคลื่อนที่ พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์และจัดตั้งหมู่ลูกเสือมัคคุเทศก์ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลวัดประดู่ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน โรงเรียนชาวบ้านตำบลท้ายหาด เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม วัดช่องลม วัดอินทราราม เป็นต้น รวมทั้งประสานกับฝ่ายปกครอง เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนา Young Smart Farmer ของ กศน.ด้วย

 width= width= width= width= width= width= width= width=

นอกจากนี้ ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. พรีเมียม “ONIE” และจัดจำหน่ายออนไลน์ทาง Facebook OOCC อาทิ เกลือสมุนไพร ส้มโอ 4G เป็นต้น และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัยสำหรับ กศน.ตำบลแม่กลอง กศน.ตำบลท้ายหาด กศน.ตำบลสวนหลวง กศน.ตำบลบางกระบือ กศน.ตำบลบางพรม และ กศน.ตำบลโรงหีบ

จึงขอแสดงความชื่นชมชาว กศน.สมุทรสงคราม และขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมมาร่วมจับมือและเหนื่อยไปกับครูพี่โอ๊ะ เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน ด้วยน้ำมือคน กศน. ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/6/2563