รมช.กนกวรรณ เยี่ยมชมการศึกษาและศูนย์ฝึกอาชีพ “มูลนิธิออทิสติกไทย” หวังใช้การศึกษานอกระบบดึงศักยภาพเด็กพิเศษ สร้างงาน-รายได้-ความสุขทุกมิติ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนนอกระบบ บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ของมูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย คณะอุปนายก และเลขานุการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ตลอดจนนายปรเมศวร์ สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.เขตตลิ่งชัน คณะครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมมูลนิธิออทิสติกไทย ถือเป็น Good partnership ในการทำงานของ กศน.มากว่า 10 ปี สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในความร่วมมือร่วมใจและเกื้อกูลกันในการจัดการศึกษา ในรูปแบบการศึกษาผสมผสาน “Hybrids” ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ และที่สำคัญคือ ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน พร้อมให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบ ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้เรียนที่จบการศึกษาหลายต่อหลายรุ่น พร้อมมีระบบส่งต่อเข้าสู่หลักสูตรการฝึกอาชีพ และเกิดการจ้างงาน ด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจ สถานประกอบการ และกระทรวงแรงงาน อย่างเป็นระบบ

 width=  width= width=

“เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลกลุ่มนี้เป็นรูปธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีคนนี้ เมื่อได้รับฟังปัญหาและความต้องการแล้ว ก็จะดำเนินการสร้างกลไกและรูปแบบการทำงานไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ โดยเบื้องต้นเตรียมที่จะตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ สำหรับบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ เป็นทีมหลักในการพัฒนาเรื่องนี้ในระยะที่ 1 ใน 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ร่วมพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม การจัดทำเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงข้อกำหนดด้านการบริหารงานบุคคลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งสร้างความคล่องตัวและเอื้ออำนวยการจัดการศึกษามากขึ้น จากนั้นจึงจะมีการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา อุดช่องว่างช่องโหว่ให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ รวมทั้งผู้พิการ ที่ไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษา ให้เข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

เชื่อว่า คณะทำงานชุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่เมื่อมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยพลังแรงกายและแรงใจของ กศน.เขตตลิ่งชันทุกคน ก็จะทำให้ก้าวทุกก้าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กศน. WOW WOW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้ง 6G (6 Good) ของศูนย์ กศน.เขตตลิ่งชัน ถือว่าสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างมาก และในส่วนของความมั่นคงในการทำงานของครู กศน.นั้น ไม่ได้ละเลยแต่อย่างไร พร้อมยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำให้ได้โดยเร็ว ก็จะทำให้ทันที ในขณะเดียวกัน ครู กศน.เองก็อย่าเพิ่งท้อถอย ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่และมีความสุข และให้ระลึกเสมอว่าครูทุกคน เป็นกำลังสำคัญของ กศน.และกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างการเรียนรู้ สร้างทักษะ สร้างอาชีพแก่ประชาชนคนไทยเสมอมา ขอเพียงจับมือเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย สร้างรอยยิ้ม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนร่วมกันตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width= width=

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการอบรมอาชีพ ทั้งห้องเรียนการศึกษาสายสามัญ กลุ่มดนตรี กลุ่มงานเบเกอรี่ ร้านกาแฟ “For All Coffee” กลุ่มงานปั้น และงานศิลปะ ภายใต้กลุ่มศิลปิน Artstory by Autisticthai ซึ่งมีความก้าวหน้าในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

มูลนิธิออทิสติกไทย เป็นองค์กรนิติบุคคล ที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ การเรียนรู้คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีภารกิจในการบริการช่วยเหลือระยะแรกตั้งแต่เริ่มการฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, การจัดการศึกษา การศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในหลักสูตรนอกระบบสายสามัญ ด้วยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP) และประสานการจัดการเรียนร่วม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และระดับอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การประสานคุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมและชุมชน การก่อตั้งบริษัท ออทิสติก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน

ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) เกิดขึ้นโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิเศษด้านต่าง ๆ ให้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแห่งแรกในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย 4 ภารกิจ คือ 1) พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม Autistic Application เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 2) สร้างอาชีพ-รายได้ ผ่านศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยี เกษตรกรรม งานพิมพ์ การพิมพ์สกรีน และธุรกิจกาแฟ 3) ส่งเสริมการจ้างงาน ตามความรู้และความสามารถ ตลอดจนสร้างรายได้ต่อตนเอง และ 4) ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ถึงความสามารถของกลุ่มบุคคลออทิสติก ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมการดึงศักยภาพออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังเกิดกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมออทิสติกไทย ได้แก่ ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มออทิสติก For All Coffee (ขณะนี้มี 3 สาขา) ธุรกิจเพื่อสังคม Artstory By Autisticthai ผลิตและพัฒนางานศิลปะสู่ผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย และธุรกิจเพื่อสังคมออทิสติกไทย อาทิ งานพิมพ์เอกสาร การจัดทำนามบัตร เป็นต้น

 width=  width=  width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/3/2563