รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในงานประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ” 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกราบบังคมทูลรายงานในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดงานประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 width=
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 40 ปี

ปีพุทธศักราช 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562” ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก และหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม มาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 500 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

2. เพื่อพัฒนาความรู้และแนวคิดให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา

3. เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

กิจกรรมภายในการประชุมครั้งนี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคลินิกวิชาการ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 มีการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ในต่างประเทศ นิทรรศการจากส่วนราชการที่ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ และนิทรรศการ กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) รวมใจต้านภัย COVID-19

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอขอบคุณภาพถ่าย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ จ.สกลนคร
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/10/2563