รมช.ศธ.ชูบทบาทการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคของยูเนสโก : เน้นการบูรณาการความร่วมมือและการพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบครบวงจร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชูบทบาทการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคของยูเนสโก : เน้นการบูรณาการความร่วมมือและการพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบครบวงจร


            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับนโยบายด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2559 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รักษาการที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

          หัวข้อการประชุมฯ ครั้งนี้ คือ “The Transformation Power of Early Childhood: Innovations for Inclusivity and Quality” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและทั่วถึงสำหรับเด็กทุกคน การประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก 37 ประเทศ  พร้อมด้วยผู้แทนองค์องค์การยูเนสโก ยูนิเซฟ เครือข่ายภูมิภาคด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในเอเชียและแปซิฟิก องค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษา องคารพัฒนาเอกชน ผลการประชุมฯ นำไปสู่การประกาศปฏิญญาระดับภูมิภาคด้านการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถบรรลุเป้าหมายที่ 4.2 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติร่วมกัน

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และท่าทีของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและให้การศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนโยบายที่จะให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มีการบริหารจัดการโดยใช้กลไกการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลไกขับเคลื่อน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยแบบครบวงจร (Life Cycle) โดยดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานต่างๆ มูลนิธิ องค์การพัฒนาเอกชน เพื่อให้มีการจัดการศึกษาสามารถขยายผล และมีคุณภาพ  โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่เด็กแรกคลอดถึง 2 ปี เดือนละ 600 บาท และงบประมาณเพื่อการเรียนฟรีสำหรับเด็กทุกคนตั้งแต่อายุ 3 ปี จนถึง 18 ปี        


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / ข้อมูลข่าว


ศุภชัย / ภาพ / รายงาน


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.