รมช.ศธ.ธีระเกียรติฯ

update ประวัติ ภาพถ่าย และรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/minister/minister_teerakiat.htm