รมช.ศธ.เยี่ยมชมการดำเนินงานของ Child Development Laboratory ภาควิชามนุษยนิเวศ (Faculty of Human Ecology : FACE) มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย

            พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ Child Development Laboratory ภาควิชามนุษยนิเวศ (Faculty of Human Ecology : FACE)  มหาวิทยาลัยปุตรา เมืองปุตราจายา สหพันธ์รัฐมาเลเซีย โดยมี Assoc. Prof. Dr. Rumaya Juhari ให้การต้อนรับ FACE ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อดำเนินงานวิจัยในสาขาเกี่ยวกับครอบครัว เด็ก ผู้ใหญ่ ด้วยการสร้างงานวิจัย ผลงานสิ่งพิมพ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาเชิงวิชาการ และการฝึกอบรมด้านเด็กปฐมวัย รวมทั้งเป็นศูนย์ปรึกษา และการอบรมวิชาชีพด้านเด็กปฐมวัยให้แก่รัฐบาล ภาครัฐและเอกชน


          FACE มีการสอนในสองระดับ ได้แก่ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (nursery) สำหรับเด็ก 0-4 ปี ใช้หลักสูตรที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัย และระดับปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 4-6ปี ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย FACEให้บริการดูแลเด็กที่ผู้ปกครองทำงานเป็นอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ปุตรา และกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร


          นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา Primary School Putrajaya Precint  9  โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการรับรองให้สถานศึกษาที่มีขีดสมรรถนะสูง มีห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนหลายลักษณะ ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีห้องสำหรับการบำบัดซึ่งเป็นห้องที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองและร่างกาย


                                                                                                              สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. / ข้อมูลข่าว


ศุภชัย / ภาพ / รายงาน


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.