รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

 src=

ประเด็นสำคัญ
– เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เด็กที่ตกหล่นระบบการศึกษาในอาเซียน
– ผลประชุมจะนำเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เดือน พ.ย.62
– รมว.ศธ.ย้ำหากปล่อยให้เด็กตกหล่นมีจำนวนสูงขึ้น จะเป็นภาระของภาคสังคม
ตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กตกหล่นจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นคน ภายใน 2 ปีนี้

(16 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Conference on Out-of-School Children and Youth : OOSCY Conference) ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางการศึกษา สร้างโอกาสในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาค

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Leaving no one behind : Through Advancing Partnership” อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถพัฒนาคนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง สามารถนำพาประเทศก้าวผ่านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐสังคม (Socioeconomic) และนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาที่เสมอภาคระหว่างกัน เป็นเป้าหมายของวิสัยทัศน์อาเซียนในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“หากปล่อยให้จำนวนเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตจะเกิดปัญหา เนื่องจากเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา สุดท้ายจะกลายเป็นภาระของภาคสังคมและรัฐบาล โดยเฉพาะเด็กที่พิการและเด็กที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา จะต้องเร่งหาคนกลุ่มนี้ให้เจอ และพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุด เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะกระจายงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากหลักแสน เหลือจำนวนหลักหมื่น ให้ได้ภายในเวลา 2 ปี” รมว.ศึกษาธิการกล่าว

 src=

น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ตลอดจนนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นในประเทศสมาชิกอาเซียน และผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒนาของประเทศสมาชิก แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางนโยบายที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และเสนอแนะประเด็นสำคัญที่เห็นควรเร่งดำเนินการ เพื่อลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นของอาเซียน รวมถึงหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนของอาเซียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามความพร้อมของแต่ละบุคคล

การประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อำนวยการสำนักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมกล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสอย่างเสมอภาคให้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมจะนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน และรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน รวมถึงบรรจุใน ASEAN Regional Action Plan to Implement the ASEAN Declaration to Strengthening Education for the Out-of-School Children and Youth เพื่อนำเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้การรับทราบ (notation) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

 src=

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ