รร.ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จังหวัดเชียงใหม่ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557ที่โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวัดหนองป่าครั่งในวันนี้ พบว่าเป็นที่น่าชื่นชมที่บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นอย่างดี มีผลเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าจะมีปัญหาขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารเรียน และมีเสียงรบกวนในระหว่างการเรียนการสอน แต่สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงอาคารเรียนให้ป้องกันเสียงรบกวนได้ ซึ่งจะเป็นผลให้โรงเรียนอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกันได้รับการแก้ไขไปด้วย


สำหรับสภาพปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูง พบว่ามีปัญหาทางเทคนิคในช่วงต้นของการเปิดใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น การปรับสัญญาณจากจานและกล่องรับสัญญาณ ซึ่งได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้ว นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การดูแลสนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สูง ให้มีกระแสไฟฟ้าทั่วถึงและครอบคลุมทุกโรงเรียนแล้ว


ส่วนภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เช่น ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ การรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละแล้ว ถือว่าเป็นจำนวนน้อย เพราะเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ห่างไกล หรือปัญหาจากสภาพอากาศ ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และเตรียมการ วิธีแก้ไขปัญหามาอย่างดี รวมถึงการตรวจเยี่ยม การดูแลเอาใจใส่ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ส่งศึกษานิเทศก์ไปตามโรงเรียน เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์ที่สุด


หลังจากนี้ คณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จะเตรียมการติดตามผล โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้น ตลอดจนเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการประเมินดี เนื่องจากมีการศึกษาข้อมูลและทำการวิจัยก่อนเริ่มโครงการเป็นอย่างดี


ในส่วนของแผนการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ ศธ.โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งมีโรงเรียนแกนนำ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใกล้เคียงด้วย เชื่อว่าเมื่อดำเนินการได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนแล้วก็จะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

21/11/2557