รร.ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงศึกษาธิการ อบรมเข้มผู้บริหาร-ครู “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เริ่มดำเนินการในปีนี้ 77 แห่ง ให้มีความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เพื่อมุ่งหวังช่วยนักเรียนครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กว่า 6,000 คน ได้มีโอกาสเข้าเรียนฟรีในลักษณะโรงเรียนประจำ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาชีวศึกษาประชารัฐ” โดยมี พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา) เข้าร่วมกว่า 150 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐ และโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) ในลักษณะโรงเรียนประจำ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาใน 4 อำเภอ (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) รวมทั้งนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วย

โดยกำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 อำเภอ 73 โรงเรียน และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 4 วิทยาลัย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จ.สงขลา, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการตรวจสอบความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน โดยได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องที่พัก อาหาร การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ต้องมีครูพี่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเด็กโตก็จะเน้นเรื่องการปลูกฝังในเรื่องต่าง ๆ ตามช่วงวัยให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีคุณธรรม ดูแลตัวเองได้ ส่วนการดูแลในที่พักจะจัดให้ครูดูแลนักเรียนซึ่งแยกชายหญิง นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนลักษณะเช่นนี้ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการครั้งแรกในปีนี้ เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้นำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5,277 คน และระดับ ปวช./ปวส. จำนวน 875 คน รวมทั้งสิ้น 6,152 คน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับนักเรียน และเปิดเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน

นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 134 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้แนวทางแก่บุคลากรในการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในระหว่างการอบรมครั้งนี้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาอีกด้วย


Written by นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ปกรณ์ เรืองยิ่ง, นวรัตน์ รามสูต
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร