รร.โปรแกรมวิทย์-กีฬา ชายแดนใต้

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2558 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก และผู้แทนศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เห็นชอบให้ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็นโรงเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนชายแดนภาคใต้ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2558

  • เห็นชอบให้ รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็นโรงเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เปิดรับปีการศึกษา 2558 จำนวน 80 คน ใน 5 ประเภทกีฬา


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ คือ โรงเรียนที่เปิดโปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์-กีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดโปรแกรมดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรหนึ่งของสายวิทยาศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนด้านกีฬาเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทีมีความสามารถทั้งด้านวิชาการและกีฬาได้เรียนทั้งสองอย่างพร้อมกัน


โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รวมถึงจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาเพิ่มเติมใน 5 ประเภท ได้แก่
  • ฟุตบอล (ชาย 26 คน)  • วอลเลย์บอล (หญิง 18 คน)  • ปันจักสีลัต (ชาย 6 คน หญิง 6 คน)  • มวยไทย (ชาย 8 คน)  • ตะกร้อ (ชาย 8 คน หญิง 8 คน)


โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้ง ศปบ.จชต. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จะร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผ่านสื่อต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป


นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะสั้น ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2558 มีการแข่งขันในประเภทกีฬาต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ประถมศึกษา) และไม่เกิน 18 ปี (มัธยมศึกษา) วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ประถมศึกษา) และไม่เกิน 18 ปี (มัธยมศึกษา) ตะกร้อวงสมานฉันท์ผสมช่วงอายุ (นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป) วงละ 12 คน และวิ่ง 31 ขาเพื่อความสามัคคี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
  • รับทราบการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศปบ.จชต.


ที่ประชุมรับทราบการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรหลัก เพื่อจัดสรรให้แก่ ศปบ.จชต.ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามภารกิจการประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการจัดสรรและโอนไปแล้วจำนวน 4.16 ล้านบาท และมีงบประมาณที่รอโอนอีก 3.5 ล้านบาท โดย รมช.ศึกษาธิการได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป
  • รับทราบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559


ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน


ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 20-26 มกราคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมืองสงขลาไปแล้ว แต่โครงการ/กิจกรรมจากทุกสังกัดในแต่ละองค์กรหลัก ส่วนใหญ่ยังคงมีเป้าหมายซ้ำซ้อนกัน และยังไม่สอดคล้องกับนโยบายเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 ด้าน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาเพื่อความต่อเนื่องทางการศึกษา 3) การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษา 4) การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร 5) การพัฒนาความรู้และความสามารถสู่อาเซียน 6) มุ่งพัฒนาสังคมสู่อาเซียน และ 7) การบริหารจัดการความต้องการของท้องถิ่น


ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จะประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณาโครงการที่มีความเร่งด่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดเน้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
8/2/2558