รองนายกฯ และ รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน” ยกระดับสู่การบริหารจัดการน้ำสากล ด้วยเยาวชนคนไทย

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน” และลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ กับสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายโชติ โสภณพนิช ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย, นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นางสนิท ทิพย์นางรอง ปราชญ์ชุมชน ผู้นำการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง, ผู้บริหารระดับสูง ศธ. และผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง เข้าร่วม
 width=
 width=   width=
 width=
 width=
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์ของพระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ที่ได้รับการผลักดันและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และการสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ที่มีคุณโชติ โสภณพนิช เป็นประธาน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำในระดับสากล จะสร้างความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ให้มีน้ำใช้ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการทำหลักสูตร “ชลกร” และศูนย์เรียนรู้ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับชลกร เพื่อสร้างครูอาชีวะเกษตรและแกนนำนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำสำหรับชุมชนต่อไปในอนาคต นำองค์ความรู้มาแนะนำให้แก่คนในชุมชน และช่วยให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการจัดการน้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและขยายผลต่อไปได้
ปัจจุบัน โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนจิตอาสาที่มาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมใจกันถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศธ. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (American Groundwater Solution: AGS) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในระดับสากล อีกทั้ง ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในวันนี้ เพื่อให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
“โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนฯ จะยังเดินหน้าลงพื้นที่ศึกษา สำรวจ และให้ข้อมูลตามแผนการขยายผลโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ มหาสารคาม และขอนแก่น, ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว และภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น และสร้างหลักสูตรชลกร ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรบริหารจัดการน้ำ มุ่งขยายผลสู่ชุมชน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งจะขยายผลเพิ่มเติม โดยมีแผนที่จะพัฒนายกระดับองค์ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินในประเทศไทยให้เข้าสู่หลักสากล ให้สอดคล้องกับหลักการด้านวิศวกรรม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำสำหรับชุมชน โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของ AGS เช่น MWRD (Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago), WWM (Water and Waste Management India) เพื่อนำเทคนิคการจัดการน้ำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และง่ายต่อการเข้าใจ สำหรับชาวบ้านและผู้สนใจ จึงนับเป็นความสำเร็จไปอีกขั้น ในการเชื่อมโยงนำองค์ความรู้ที่เป็นสากล มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับคนในพื้นที่ชุมชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
สุดท้ายนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ กับสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (AGS) รวมทั้งลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการยกระดับสู่การบริหารจัดการน้ำสากล อีกด้วย
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/11/2563