ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2555


 


สามารถดาวน์โหลดระเบียบดังกล่าวได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.