รับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค การจัดการศึกษา กศน.สุพรรณบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามและรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา เรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยมีนายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นางจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ครู และบุคลากร เข้าร่วม

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาติดตามการจัดการศึกษา เรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งแจ้งล่วงหน้าเพียง 15 นาที เพราะต้องการทำงานเชิงรุก แต่ไม่ได้คิดจะมาจับผิดแต่อย่างใด และที่ผ่านมาชาว กศน.ก็ทำให้เห็นแล้วว่า เป็นครูพันธุ์พิเศษ ที่มีพลังความมุ่งมั่นทุ่มเท และสมรรถนะการทำงานที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็พร้อมรองรับการทำงานในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้งาน “ระบบบริหารจัดการและสารสนเทศ ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการรับสมัครนักศึกษา กศน.ออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ครูและบุคลากร กศน.ทั้ง 10 อำเภอ ในวันนี้ เป็นแนวคิดและวิธีทำงานที่ดี เพื่อพัฒนาข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นการตอกย้ำความเป็น “หน่วยงานเคลื่อนที่เร็ว” สามารถปรับตัวทำงานเท่าทันในทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบ

 width=

 width=

 width=

“รัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และพยายามผลักดันการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน ทั้งการจัดสรรอัตราครู กศน. จำนวน 891 คน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ, การสนับสนุนช่องทีวีดิจิทัล ช่อง 52 เพื่อการเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา แม้โรงเรียนหยุด แต่การศึกษาไม่หยุด, การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐาน, พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ดี (Good partnership) ในหลายด้าน อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ออนไลน์ สำหรับจัดกิจกรรมสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ ความร่วมมือกับ TK park พัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี และห้องสมุดประชาชนต่าง ๆ เป็นต้น

 width=

นอกจากนี้ ได้ย้ำถึงการเตรียมการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งหลังโรคระบาดผ่านพ้นไป จะมีผู้ตกงานและผู้ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ จำนวนมาก จึงขอให้ กศน.เป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพ การประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท จุดเด่น และทรัพยากรในท้องที่ท้องถิ่น คู่ขนานไปกับการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้นักศึกษาและประชาชนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พึ่งตนเองอย่างพอเพียง รวมทั้งปรับตัวสู่วิถีปกติใหม่ (New normal) เพื่อก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างมีความสุข

ขอชื่นชมและขอบคุณชาว กศน.สุพรรณบุรี ที่ร่วมคิดร่วมทำงานเพื่อจัดการศึกษาและเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัยอย่างเต็มที่ และแม้ต้องทำงานท่ามกลางข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ก็ไม่ท้อถอย จึงขอเป็นกำลังใจและชวนมาร่วมทำงาน ร่วมเหนื่อยไปด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นจริง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่” จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาในปี 2524 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน และในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เปลี่ยนสถานภาพเป็น “หน่วยงานทางการศึกษา” ใช้ชื่อว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนสุพรรณบุรี-อู่ทอง ชุมชนวัดพระธาตุ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 width=

โดยมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการกำกับดูแลสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี กศน.อำเภอดอนเจดีย์ กศน.อำเภอด่านช้าง กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช กศน.อำเภอบางปลาม้า กศน.อำเภอศรีประจันต์ กศน.อำเภอสามชุก กศน.อำเภอสองพี่น้อง กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ และ กศน.อำเภออู่ทอง และมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ
ดอนเจดีย์, ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ
ด่านช้าง, ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี, ห้องสมุดประชาชนอำเภอเดิมบางนางบวช, ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปลาม้า, ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีประจันต์, ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี่น้อง, ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก, ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ และห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/5/2563