รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)