รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย หมดเขตวันที่ 9 มีนาคม 2555


              กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2555 จำนวน 60 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปี


ดาวน์โหลด
– รายละเอียด
– ใบสมัคร
– หนังสือรับรองรายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. มีสัญชาติไทยและศึกษาอยู่ในประเทศไทย
2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3. มีผลการศึกษาดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความสามารถในการเขียนภาษาอาหรับและทักษะทางด้านอัลกุรอาน
5. มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กีฬา สังคม ชมรมต่าง ๆ หรือกิจกรรมด้านบริการสังคม จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ หัวหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ครอบครัว/ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

วิธีการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
3. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bic.moe.go.th

วิธีส่งใบสมัคร 
1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน 
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 
โทร 02 281 7070 โทรสาร 02 281 7112
2. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งใบสมัครได้ที่
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
โทร 02 288 5942 โทรสาร 02 288 5912
3. นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น โรงเรียนเทศบาล) ส่งใบสมัครได้ที่
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
4. นักเรียนโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งใบสมัครได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


หมดเขตรับสมัคร วันที่  9 มีนาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th


การคัดเลือก
1. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน 100 ข้อ ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด 80 คนแรก (ชาย 40 คนแรก และหญิง 40 คนแรก) จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 หรือ 19 เมษายน 2555  ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


หมายเหตุ ผู้ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2555 กรุณาส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2281 6370 ต่อ 114 หรือ 116 หรือหน่วยงานต้นสังกัด


ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาึคี 1 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ