รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ประจำปี 2553

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
——————————–


            ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการ สอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Office of Chinese Language Council International – Hanban) จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เพื่อเข้ารับราชการเป็น ครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม การเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่คนไทยในเวทีระหว่างประเทศ จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว (ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารแนบด้านล่างค่ะ)


—————————————–


แหล่งที่มา :


สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ.
โทรศัพท์: 02-288-5748-49   
โทรสาร: 02-628-5341 
อีเมล: chineseteacher_thailand@yahoo.com