รับสมัครเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน ณ ออสเตรเลีย

โครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานระดับฝีมือ ณ รัฐนอร์ทเทิร์น เทร์ริทอรี เครือรัฐออสเตรเลีย

1. ประกาศกระทรวงลงนามโดยรัฐมนตรี PDFคุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ               ไม่จำกัด
2. อายุ               ไม่จำกัด
3. สัญชาติไทย
4. ไม่มีประวัติเคยต้องคดีความใดๆ
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อร้ายแรง
6. วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นอย่างต่ำ (ในสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างอุตสาหกรรม) (ในกรณีที่ไม่มีวุฒิการศึกษาหรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ ผู้สมัครจะต้องมีใบผ่านงานที่ระบุว่ามีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครอย่างน้อย 10 ปี)
7. ประสบการณ์    มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปี
8. มีทักษะในวิชาชีพที่สมัครครบตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งที่กำหนด
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับหนึ่ง

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร ( ดาวน์โหลด word )
2. สำเนาสูติบัตร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
7. ใบผ่านงานในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)

เงื่อนไข
1.
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ประมาณ 5,900 – 6,300 บาท
2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษระยะเวลา 1 เดือน
3. กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และอำนวยความสะดวกในการจัดสอบ IELTS

สาขาอาชีพตามเป้าหมายของโครงการ มี 17 สาขา ได้แก่

ช่างผลิตโลหะแผ่นอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมประสานโลหะ ช่างเชื่อมชั้นหนึ่ง ช่างฟิตทั่วไป ช่างฟิตและปรับ ช่างฟิต-ช่างเชื่อม ช่างเครื่องโลหะชั้นหนึ่ง ช่างก่ออิฐ ช่างไม้และต่อไม้ ช่างไม้ ช่างต่อไม้ ช่างทาสีอุตสาหกรรม ช่างกระจก ช่างฝ้าและผนัง ช่างฉาบปูน ช่างกระเบื้องผนังและพื้น และช่างทำตู้

การเปิดรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์www.bic.moe.go.th หรือขอรับใบสมัครได้จาก สำนักงาน กศน.ประจำจังหวัดหรืออำเภอ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การส่งใบสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงาน กศน.ประจำจังหวัดหรืออำเภอ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555
——————

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

กระทรวงศึกษาธิการ

29 กุมภาพันธ์ 2555

โทร 02 628 5646-8 ต่อ 118 – 119