รับสมัครโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายเยาวชนธิงค์แคมป์ (Think Camp) ครั้งที่2

สวัสดีตอนบ่ายครับ ,  ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ กลุ่มส่งเสริมระบบการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 


*** ประกาศ ***
        โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเว็บไซต์ Think.com 


          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาของบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จะได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนผ่าน Think.com ให้แก่ผู้บริหารเว็บไซต์ Think.com ของโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2550 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร และเข้าพักที่โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมสมานฉันท์ ภาคฤดูร้อน ปี 2550 นั้น

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในฐานะของผู้ดูแลโครงการดังกล่าว จึงขอแจ้งรายชื่อของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยได้ส่งคุณครูหรือบุคลากรที่ดูแลทางด้านเว็บไซต์หรือ ICT ของสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บไซต์ Think.com ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทนแต่ละสถานศึกษาต้องไปลงทะเบียนขอรับ Username สำหรับใช้ในการอบรมสัมนาครั้งนี้ด้วย ณ เว็บไซต์ www.think.com อนึ่ง โครงการได้ให้การสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง (เบิกจ่ายได้เฉพาะ รถไฟ และ รถโดยสารประจำทาง แบบธรรมดา + ปรับอากาศ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง) และค่าที่พัก ระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม :

      1. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในวันที่ 23 – 24 เมษายน 2550 (คลิกที่นี่)
      2. คู่มือลงทะเบียนออนไลน์ (PDF , VDO) เพื่อขอรับ User & Password บนเว็บไซต์ Think.com
            โดยขอให้ผู้แทนแต่ละโรงเรียนที่จะเข้าร่วมอบรมสมัครลงทะเบียนขอรับ Username
            บนเว็บไซต์ www.think.com ก่อนวันอบรมด้วย (คลิกที่นี่ PDF , VDO)
      3. โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเว็บไซต์ Think.com (คลิกที่นี่)
      4. แผนที่ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร (คลิกที่นี่)
      5. แผนที่ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร (คลิกที่นี่)

       หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเว็บไซต์ Think.com โปรดติดต่อโดยตรงที่ อ.ณรงค์ โพธิ โทรศัพท์ 08 9900 7581 , 0 2628 5643 – 44 ต่อ 51


*****************************************************************
        โครงการเข้าค่ายเยาวชน ธิงค์แคมป์ (Think Camp) ครั้งที่ 2-3 


          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายส่งเสริม “โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้สู่สังคมสมานฉันท์” ภาคฤดูร้อน ปี 2550 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาของบริษัทออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการเข้าค่ายเยาวชนธิงค์แคมป์ (Think Camp) ครั้งที่ 2-3 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนั้น

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในฐานะของผู้ดูแลโครงการดังกล่าว ได้กำหนดจัดเข้าค่ายเยาวชนธิงค์แคมป์ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2550 ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ซึ่งเป็นค่ายแบบไป-กลับ สำหรับนักเรียน ชั้น ป. 5 – ม. 2 ในอัตราส่วนครูต่อนักเรียน (1:5) โดยเปิดรับสมัครทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดที่อยู่บริเวณใกล ้หรือ สามารถไป-กลับได้ รุ่นละ 30 โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อฝึกปฏิบัติการและบูรณาการใช้งานเว็บไซต์ Think.com สำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต่อไป

          ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จึงขอเชิญโรงเรียนที่ความพร้อมตาม รายละเอียดโครงการ และสนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. อนึ่ง ระหว่างการเข้าค่ายทางโครงการได้จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ไว้บริการคณะครูและนักเรียนที่มาร่วมร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วย พร้อมวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการ


รายละเอียดเพิ่มเติม :

      1. คุณสมบัติและรายละเอียดของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (Word , Web)
      2. ภาพการเข้าค่าย Think Cmap ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 (คลิกที่นี่)

ครั้งที่ 2 : วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (17-18 มีนาคม 2550):

      3. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (คลิกที่นี่)
      4. ภาพการเข้าค่าย Think Cmap ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550 (คลิกที่นี่)
         ข่าวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (คลิกที่นี่)
      5. แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (คลิกที่นี่)

ครั้งที่ 3 : โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (29-30 มีนาคม 2550):

      6. รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (คลิกที่นี่)
      7. ภาพการเข้าค่าย Think Cmap ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550 (คลิกที่นี่ี้)
      8. แผนที่ตั้งโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (คลิกที่นี่)