รับสมัคร ครู-อาจารย์ เข้าเป็นนักวิจัยร่วม ในโครงการวิจัย สภาพการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม”