รางวัล World Innovation Summit for Education

รางวัล World Innovation Summit for Education


Qatar Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิภายใต้การอุปถัมภ์ของ Her Highness Sheikha Moza bint Nasser จะจัดให้มีการประกวดรางวัล World Innovation Summit for Education (WISE) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมสุดยอดนานาชาติระหว่างผู้นำและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา      เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 ในการนี้ Qatar Foundation ได้ขอเชิญสถาบัน หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล (จำนวนไม่เกิน ๖ คน) ที่มีผลงานโดดเด่น  ในด้านการมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล WISE Prize  โดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญต่อการศึกษา รวมทั้งมีผลสำคัญในระยะยาว ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ จะได้รับเงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ และเหรียญทอง ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อโดยตรงไปที่เว็บไซต์ www.wiseprizeforeducation.org ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ (รายละเอียด / ใบสมัคร)

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค