@ราชประชาสมาสัยฯ

จังหวัดสมุทรปราการม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา’ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560  ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายจักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา นายอำเภอพระประแดง, พ.ต.อ.สุทธิโรจน์ ไกรวชิรสิทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ผู้บริหาร และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยาย


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบปะสนทนาที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความรักและผูกพันเป็นอย่างมาก ตลอดรัชสมัย และได้มีพระราชกระแสรับสั่งมาตลอดรัชสมัยว่า การศึกษาจะทำให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปณิธานประการนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือครู-นักเรียนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9


ในส่วนลูกหลานของนักเรียน บุพการี ครูอาจารย์ สอนเราทุกคนมาตั้งแต่เด็กว่าเกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ต้องมีความจงรักภักดี มีความรู้รักสามัคคี มีความกตัญญูกตเวที มีความสำรวมทั้ง กาย วาจา ใจ และมุ่งมั่นกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจในการครองตน เพื่อนำพาประโยชน์สุขต่อประเทศชาติสืบไปในภายภาคหน้าและขอฝากให้ลูกหลานนักเรียน มีแบบอย่างที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิตทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ ผู้นำองค์กรและสังคม ตลอดจนการมีสัมมาชีพอันสุจริตสืบไปภายภาคหน้า ความชำนาญการที่ตนเองต้องค้นคว้าหาให้พบ พรสวรรค์ และความรอบรู้ ความสามารถที่จะทำให้ตนเองมีความสนุก มีความตั้งใจ กับการเรียนการศึกษา ตามพระราชปณิธานสถานศึกษา และลูกหลานเยาวชนคุณธรรมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะยังผลให้ตัวนักเรียนเอง ครอบครัว องค์กร และภายในแวดวงการศึกษาของประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุด


ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝากข้อคิดด้วยว่า การไม่ยอมรับความจริงที่เปรียบเสมือนการหลอกตนเอง หรือการปฏิเสธคำแนะนำ หรือความช่วยเหลือจากผู้มีความปรารถนาดี และมีประสบการณ์มาก่อน ย่อมไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องหรือเกิดประโยชน์อันใดนางสาวจารุพรรณ จันทร์รอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “ในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะมีวิชาเกษตร ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการปลูกผักผลไม้ อาทิ เห็ด ผักบุ้ง แก้วมังกร เป็นต้น โดยผลผลิตที่ได้จะนำไปแจกจ่าย และจำหน่ายเข้าตลาด หรือสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนกลุ่มอื่นได้ อีกทั้งยังสามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วย”


นางสาวศสิธร รัตนไพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า “ต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเรา นั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นเหตุผลหลักที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนของพ่อแห่งนี้ เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบให้เราในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ สุจริต การรู้จักอดออม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เวลาที่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อ ในเรื่องของการเรียน ก็จะนึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักกว่าเด็กนักเรียนอย่างเราหลายเท่า ท่านยังไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรือท้อ ทำงานเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดี มีสุข ทำให้บ้านเมืองสงบสุขจนถึงทุกวันนี้”อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/8/2560