รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560