รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
“คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ