รายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย

ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)
และคำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย


——————————————–


            ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และคำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย กำหนดประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓


           คณะกรรมการตัดสินการประกวด ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ๕๗๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ประชุมพิจารณาและตัดสินการประกวดดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ ชั้น ๓ ปรากฎผลการประกวด ดังนี้


 


ตราสัญลักษณ์


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คือ นายสุภาพ  เรืองเสนรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ คือ นายสัญชัย ศรีดารากุลรางวัลชนะเลิศดันดับ ๓ คือ นายธานี เหมือนนุช


 


คำขวัญ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย


รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพรพิสุทธิ์ ไถ้เงิน
ภาษาไทย ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
ภาษาอังกฤษ Loyalty United Celebrate Century of Thai Scout


 


 


สามารถดาวน์โหลดประกาศของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติฉบับเต็ม ได้ที่ด้านล่างค่ะ


 


แหล่งที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ