รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


——————————-


ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและการเลือกกรรมการสภาการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ โดยกำหนดให้มีการสมัครและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นั้น


ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเรียงตามลำดับที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้


หมายเลขประจำตัว

ผู้ได้รับการเสนอชื่อนายทรงสวัสดิ์ ทิพย์คงคา
ศาสตราจารย์มนตรี จุฬาวัฒนทล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นายชอบ ลีซอ
นายสุนทร พรหมรัตนพงษ์


ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐


 นายอำรุง จันทวานิช
เลขาธิการสภาการศึกษา