รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ