รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ที่มา : กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
โทร. 02-6285616