รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ