รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง

  


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง 


                               นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  


– – – – – – – – – – – – – – – – – – –


                        ตามที่ ก.พ. ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ของ  ก.พ.  ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม๒๕๕๒  มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ  นั้น


                        บัดนี้  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ ก.พ. มาสมัครเข้ารับการประเมินความ


เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว


                        จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้


          เลขประจำตัว                   เลขประจำตัวสอบแข่งขัน                ชื่อ – สกุล


      ผู้เข้ารับการประเมิน                       ในบัญชีเดิม


                 ๐๑                                ๔๕๒๐๐๔๒๐๗                    นายพรชัย  เอี่ยมผดุง
                             ๐๒                                ๔๕๒๐๐๔๕๗๒                    นางชไมภัค  ประหา
                             ๐๓                                ๔๕๒๐๐๕๕๗๙                    นางสาวชุลีกร  มิตรมูลพิทักษ์
                             ๐๔                                ๔๕๒๐๐๖๑๗๐                    นางสาวประกายแก้ว  คงใหญ่


              ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  มารายงานตัวเข้ารับการประเมิน


ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น.เป็นต้นไป  


 ห้องประชุมสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น  ๙ 


กระทรวงศึกษาธิการ


                                    ประกาศ    วันที่     ๑๑         กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒


 


แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.