รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน