รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน