รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ