รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ