รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา)

ตำแหน่งเลขที่ ๑๘ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ