รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ